Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Toán Cao Cấp 2


Toan_cao_cap_2Chủ biên: TS. Nguyễn Đăng Tuấn (Chủ biên)

                   PGS.TS. Bùi Minh Trí

Xuất bản: 2009 

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Số trang: 172

Để tiếp cận với phương pháp học mới - E-learning, giáo trình Toán Cao Cấp 2 phục vụ học viên tìm hiểu và bố sung hoàn thiện kiến thức về
Đại số tuyến tính và những ứng dụng trong thực tiễn liên quan. Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính, cung cấp những kiến thức cơ sở của đại số tuyến tính, các khái niệm cần thiết về tập hợp, ánh xạ, không gian véctơ, định nghĩa và tính chất của định thức, đại số ma trận, phương trình tuyến tính, các dạng toàn phương.... Cùng với việc trang bị kiến thức toán học, môn học này còn giúp học viên bước đầu làm quen với việc sử dụng công cụ toán học, áp dụng các kiến thức toán học vào thực tế qua các case dẫn nhập trước mỗi bài học.

 

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top